Description of Image.

Description of Image.

 

Description of Image.

Short description of image.

Patientsikkerhed

Ledelsessystem, der rammer plet

Patientsikkerhed handler om at forebygge, at der sker fejl og skader - det der kaldes utilsigtede hændelser - når patienter eller borgere er i kontakt med sundhedsvæsenet eller sociale institutioner.

En utilsigtet hændelse kan være, når en patient får forkert medicin, når patient falder eller, at man ikke får vendt en sengeliggende, så der opstår tryksår. Eller når der tilstøder en nosokomiel (dvs. sygehus- eller institutionspåført) infektion i tillæg til den eller de diagnoser, som måtte findes i forvejen.

Disse hændelser kan forebygges, hvis vi kan opnå klarhed over, hvorfor og hvordan de opstår.

En utilsigtet hændelse er altså en begivenhed sket på et sygehus, en klinik, et privathospital, et plejecenter eller i regi af et andet kommunalt eller regionalt sundheds- eller velfærdstilbud, hvis hændelsen ikke umiddelbart er en følge af oprindelig(-e) diagnose(-r). Hændelsen er en begivenhed, der har skadet patienten eller borgeren - eller som kunne have gjort det. Fx som følge af fx undersøgelse, forebyggelse, behandling, pleje, genoptræning, rehabilitering eller tilsvarende.

Ved et infektionshygiejneledelsessystem forstås et ledelsessystem, der har til formål at sikre forebyggelse af infektioner og gennemførelse af de styrende foranstaltninger, herunder de processer og aktiviteter, der har til formål at hindre sådanne infektioners opståen og udvikling.

Et infektionshygiejneledelsessystem understøtter således i betydelig grad sundhedspersoners bestræbelser vedrørende forbedring af den samlede patientsikkerhed.

Når TAPFREELANCE ApS udvikler ledelsessystemer for kundevirksomheder i sundheds- eller velfærdssektorerne, kombineres kravene i ISO 9001 (inkl. risikoledelse) med de særskilte krav til infektionsforebyggelse i DS 2450/-51-seriens standarder og/eller retningslinjerne i de særlige DDKM- og NIR-dokumenter, som udgives af henholdsvis IKAS og SSI. De pågældende krav og anbefalinger bygger på medicinsk-faglig evidens, hvorfor der på forhånd er garanti for effekt.

TAPFREELANCE ApS har i sådanne sager gode muligheder for at arbejde sammen med kliniske mikrobiologer, hygiejnesygeplejersker og andre eksperter med stærk sundhedsfaglig ekspertbaggrund.

Det er værd at nævne, at der findes specifikke krav for dampvaskerier, sterilcentraler og andre genbehandlingsenheder.

Ring og hør nærmere og få et tilbud på etablering af et ledelsessystem, der vil vise sig at være til stor gavn for interessenterne – både økonomisk og sikkerhedsmæssigt.